Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia dzienne

Rodzaj i czas trwania studiów

Specjalno??

Realizacja

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA (AM)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Administracja

Wydz. Prawa i Adminst.

tel. 535-15-66 w. 25

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

4 sem.

Administracja

II

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (AK)

A

Studia

zawodowe - in?ynierskie

7 sem.

Architektura krajobrazu

Wydzia? Kszta?t. ?rodowiska i Roln.

tel. 523-33-16

III

KIERUNEK BIOLOGIA (BL)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Biologia ogólna

Wydz. Biologii

tel. 523-44-48

Biologia ?rodowiskowa

Biologia molekularna

IV

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA (BT)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Biotechnologia

Wydz. Biologii

tel. 523-44-48

V

KIERUNEK BUDOWNICTWO (BD)

A

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

Konstrukcje budowlane i in?ynierskie

Wydz. Nauk Techn.
tel. 523-37-75

VI

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPO?ECZNA (DK)

A

Studia
zawodowe-licencjackie

6 sem.

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

Wydzia? Humanistyczny

tel. 527-36-73

VII

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ (WM)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydzia? Pedagogiki
i Wychowania Artystycznego

tel. 533-45-81

Prowadzenie zespo?ów wokalno-instrumentalnych

VIII

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (WP)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydzia? Pedagogiki
i Wych. Artystycznego

tel. 533-45-81

IX

KIERUNEK FILOLOGIA (FL)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Filologia germa?ska

Wydzia? Humanistyczny

tel. 527-36-73

Filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim

Filologia rosyjska z j?zykiem angielskim

Filologia ukrai?ska

Filologia ukrai?sko-polska

Filologia wschodnios?owia?ska

B

Studia zawodowe-licencjackie

6 sem.

Filologia angielska

X

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA (FP)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Edukacja regionalna

Wydzia? Humanistyczny

tel. 527-36-73

Edukacja teatralna

Informacja naukowa i bibliologia

XI

KIERUNEK FILOZOFIA (FZ)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Filozofia przyrody

Wydzia? Humanistyczny

tel. 527-36-73

Filozofia spo?eczna

XII

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Geodezja i systemy informacji przestrzennej

Wydz. Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej

tel. 523-39-77

B

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

Geodezja i szacowanie nieruchomo?ci

C

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

3 sem.

Geodezja i szacowanie nieruchomo?ci

XIII

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA (GP)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Gospodarka przestrzenna

Wydz. Geod. i Gosp. Przest.. tel. 523-39-77

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

3 sem.

Zarz?dzanie nieruchomo?ciami

XIV

KIERUNEK HISTORIA (HT)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Historia

Wydzia? Humanist.

tel. 527-36-73

Archiwistyka

XV

KIERUNEK INFORMATYKA (IF)

A

Studia
zawodowe-licencjackie

6 sem.

Informatyka

Wydz. Matematyki i Informatyki,

tel. 535-20-11

XVI

KIERUNEK IN?YNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (IC)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

In?ynieria przetwórstwa ?ywno?ci

Wydz. Nauki o ?ywn.
tel. 523-49-83

In?ynieria procesów membranowych

XVII

KIERUNEK IN?YNIERIA ?RODOWISKA (I?)

A

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

In?ynieria sanitarna

Wydz. Nauk Techn.
tel. 523-37-75

XVIII

KIERUNEK MATEMATYKA (MT)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Matematyka

Wydz. Matematyki i Informatyki,

tel. 535-20-11

Informatyczna

Matematyka stosowana

B

Studia

zawodowe - licencjackie

6 sem.

Sp. nauczycielska w zakresie matematyki i fizyki

C

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

4 sem.

Matematyka

Informatyczna

XIX

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (MM)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów

Wydz. Nauk Technicznych

tel. 523-36-23

Maszyny i urz?dzenia przemys?u spo?yw.

In?ynierskie zastosowanie komputerów

In?ynieria ruchu drogowego

XX

KIERUNEK OCHRONA ?RODOWISKA (OW)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Biotechnologia w ochronie ?rodowiska

Wydz. Ochrony

?rodow. i Rybactwa

tel. 523-34-21

Ochrona zasobów naturalnych

In?ynieria ekologiczna

XXI

KIERUNEK OCHRONA ?RODOWISKA (KS)

 A

 Studia zawodowe -in?ynierskie

 7 sem 

Kszta?towanie ?rodowiska

 

Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

tel. 523-33-16

 B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

 3 sem 

Kszta?towanie i ochrona ?rodowiska

Zarz?dzanie zasobami ?rodowiska na obszarach wiejskich

Ochrona i u?ytkowanie gleb

 

4 sem.

Kszta?towanie ?rodowiska rolniczego

XXII

KIERUNEK OGRODNICTWO (OG)

A

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

Produkcja ogrodnicza

Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Roln.

tel. 523-33-16

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

3 sem.

Produkcja ogrodnicza

XXIII

KIERUNEK PEDAGOGIKA (PG)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Animacja spo?eczno-kulturalna

Wydzia? Pedagogiki
i Wychowania Artystycznego

tel. 533-45-81,

523-44-84

Pedagogika spo?eczna

Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika

Pedagogika opieku?cza

Pedagogika pogranicza kulturowego

Wczesna edukacja zintegrowana

B

Studia

zawodowe-licencjackie

6 sem.

Edukacja administracyjno-mened?erska

Praca socjalna

Wczesna edukacja zintegrowana

C

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

4 sem.

Edukacja administracyjno-mened?erska

Praca socjalna

Wczesna edukacja zintegrowana

XXIV

KIERUNEK POLITOLOGIA (PL)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Mi?dzynarodowe stosunki polityczne i gosp.

Wydz. Humanistyczny

tel. 527-36-73

Specjalno?? spo?eczno-ustrojowa

XXV

KIERUNEK PRAWO (PR)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Prawo

Wydzia? Prawa i Administracji tel. 535-15-66, w. 25

Prawo europejskie

XXVI

KIERUNEK ROLNICTWO (RN)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Ochrona ro?lin

Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

tel. 523-33-16

Zarz?dzanie produkcj?

B

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

Bioenergia w rolnictwie

Agroturystyka

Zarz?dzanie i marketing w agrobiznesie

C

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

3 sem.

Zarz?dzanie produkcj?

Doradztwo w agrobiznesie

Kszta?towanie terenów zieleni

4 sem.

Agronomia

XXVII

KIERUNEK RYBACTWO (RB)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Rybactwo ?ródl?dowe

Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa tel. 523-34-21

XXVIII

KIERUNEK SOCJOLOGIA (SL)

A

Studia
zawodowe-licencjackie

6 sem.

Socjologia samorz?du terytorialnego

Wydzia? Humanistyczny

tel. 527-36-73

Socjologia zarz?dzania i zachowa? rynkowych

XXIX

KIERUNEK STOSUNKI MI?DZYNARODOWE (SM)

A

Studia
zawodowe-licencjackie

6 sem.

Europeistyka

Wydzia? Humanistyczny

tel. 527-36-73

XXX

KIERUNEK TECHNIKA ROLNICZA I LE?NA (TR)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Energetyka i odnawialne ?ród?a energii

Wydzia?

Nauk Technicznych
tel. 523-36-23

Maszyny dla le?nictwa i drzewnictwa

Zastosowanie komputerów w technice

Systemy techniczne

XXXI

KIERUNEK TECHNOLOGIA ?YWNO?CI I ?YWIENIE CZ?OWIEKA (T?)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Analityka

Wydz. Nauki o ?ywno?ci

tel. 523-49-83

Biotechnologia ?ywno?ci

Kszta?towanie bezpiecze?stwa ?ywno?ci

Profilaktyka ?ywieniowa z elementami kosmetologii

Technologia mi?sa

Technologia mleczarska

Technologia produktów ro?linnych

?ywienie cz?owieka

C

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

3 sem.

Biotechnologia ?ywno?ci

Kontrola i zarz?dzanie jako?ci? w gospodarce ?ywno?ciowej

Technologia mi?sa

Technologia mleczarska

Technologia produktów ro?linnych

Zarz?dzanie i marketing w przemy?le spo?ywczym

?ywienie cz?owieka

XXXII

KIERUNEK TEOLOGIA (TL)

A

Jednolite studia magisterskie (cykl B)

10 sem.

Teologia

Wydzia? Teologii

tel. 523-89-46

B

Jednolite studia magisterskie (cykl A)

12 sem.

Teologia

XXXIII

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO (TT)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Kontrola i sterowanie jako?ci? w gospodarce ?ywno?ciowej

Wydz. Nauki o ?ywno?ci
tel. 523-49-83

Energie odnawialne w produkcji i przetwórstwie

Organizacja produkcji i kszta?towanie jako?ci towarów w Unii Europejskiej

Organizacja krajowego i mi?dzynarodowego obrotu towarów

Hotelarstwo z gastronomi? i turystyk?

XXXIV

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO (TW)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Towaroznawstwo w produkcji zwierz?cej

Wydz. Bioin?ynierii Zw.
tel. 523-34-05

XXXV

KIERUNEK WETERYNARIA (WN)

A

Studia jednolite

11 sem.

Weterynaria

Wydz. Med. Weteryn.

tel. 523-34-40

XXXVI

KIERUNEK WYCHOWANIE TECHNICZNE (WT)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Podstawy techniki i zastosowania informatyki

Wydz. Nauk Technicznych
tel. 523-36-23

Ergonomia i projektowanie form u?ytkowych

Nanotechnologia w materia?oznawstwie

XXXVII

KIERUNEK ZARZ?DZANIE I MARKETING (ZM)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Zarz?dzanie w agrobiznesie

Wydz. Zarz?dzania

tel. 523-47-57

Zarz?dzanie przedsi?biorstwem

Zarz?dzanie nieruchomo?ciami

Rynki finansowe i bankowo??

Rynek mi?dzynarodowy i integracja europejska

B

Studia

zawodowe - licencjackie

6 sem.

Zarz?dzanie przedsi?biorstwem

C

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

4 sem.

Zarz?dzanie w agrobiznesie

Zarz?dzanie przedsi?biorstwem

Zarz?dzanie nieruchomo?ciami

Rynki finansowe i bankowo??

Rynek mi?dzynarodowy i integracja europejska

XXXVIII

KIERUNEK ZOOTECHNIKA (ZT)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Biotechnologia w hodowli zwierz?t

Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t

tel. 523-34-05

Drobiarstwo

Hodowla i u?ytkowanie zwierz?t

Mleczne i mi?sne u?ytkowanie byd?a

Obrót zwierz?tami, ocena i zagospodarowanie produktów zwierz?cych

Produkcja i marketing pasz przemys?owych

B

Studia

zawodowe -in?ynierskie

8 sem.

Agroturystyka

Drobiarstwo

Hodowla i u?ytkowanie zwierz?t

Hodowla koni i je?dziectwo

Zarz?dzanie i marketing w agrobiznesie

Chów i hodowla zwierz?t amatorskich

C

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

3 sem.

Biotechnologia w hodowli zwierz?t

Drobiarstwo

Hodowla i u?ytkowanie zwierz?t

Mleczne i mi?sne u?ytkowanie byd?a

Obrót zwierz?tami, ocena i zagospodarowanie produktów zwierz?cych

Produkcja i marketing pasz przemys?owych

Uprawnienia nauczycielskie mo?e uzyska? ka?dy student Uniwersytetu w ramach kszta?cenia w Centrum Edukacji Nauczycielskiej


Ta strona by?a odwiedzana 1991 razy (w tym z UWM 57 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa